پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(SEI)

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(SEI)

1/00
1.00 out of 5 1
(0)

برای سنجش عزت نفس تست‌های زیادی توسط روانشناسان طراحی شده است. مفهوم پردازی‌های متفاوت از عزت نفس باعث شده است که پرسشنامه‌های ساخته شده در این زمینه، حاوی پرسش‌های متفاوتی باشند اما به خوبی می‌توان حس کرد که پیام پنهان در همه‌ آنها، به نوعی ارزیابی من از ارزش و شایستگی‌ها و حق حیات خودم است. یکی از معروف‌ترین و معتبرترین این پرسشنامه‌ها، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت می‌باشد.

۱۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

نظرات کاربران

معرفی مقیاس

اصطلاح عزت نفس به قضاوتی که افراد صرفنظر از اوضاع واحوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در این معنا، مبین درجه اطمینان یک فرد، به ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است، اطمینانی که بازخورد های اتخاذ شده در قبال موقعیت های معمولی زندگی (زندگی اجتماعی،تحصیلی وحرفه ای) ترجمان آنها هستند. بدین ترتیب، مقیاس به منظور ارایه یک سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باه ی عزت نفس فراهم شده است.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) شامل 58 ماده است که احساسات، عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند و آزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری در دو خانه ((به من شبیه است (بلی) )) یا ((به من شبیه نیست (خیر) ))پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی26 ماده، مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس تحصیلی یا شغلی 8 ماده و مقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی، امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می سازد(کوپر اسمیت،1967)

 

شیوه نمره گذاری

سوالهای مربوط به مقیاس ها و شیوه نمره گذاری آنها در جدول زیر نشان داده شده است:

مقیاس ها سوال ها
عزت نفس عمومی بله 1،4،19،27،38،39،43،47
خیر 3،7،10،12،13،15،18،24،25،30،31،34،35،48،51،55،56،57
عزت نفس خانوادگی بله 9،20،29
خیر 6،11،16،22،44
عزت نفس اجتماعی بله 5،8،14،28
خیر 21،40،49،52
عزت نفس شغلی/تحصیلی بله 33،37،42،46
خیر 2،17،23،54
مقیاس دروغ بله 26،32،36،41،45،50،53،58

نمره ی مقیاس دروغ در مجموع نمرات محاسبه نمی شود. حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی 26 و در هریک از سه مقیاس دیگر مساوی 8 است. حداکثر نمره کل عزت نفس مساوی 50 است.

میزان عزت نفس نمرات
عزت نفس ضعیف 26 و کمتر
عزت نفس متوسط 43-27
عزت نفس قوی 44 و بالاتر

  روایی و پایایی

بررسی ها در ایران وخارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. هرز و گولن (1999) ضریب آلفای 0/88 را برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزرده گرایی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرای منفی و معنادار و با خرده مقیاس برون گرایی روایی همگرای مثبت معنادار به دست آمده است. ادموند سون و همکاران (2006) نیز ضریب همسانی درونی 0/86 تا 0/90 را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپر اسمیت و دیگران (1990) ضریب باز آزمایی را بعد از پنج هفته 0/88 و بعد از سال 0/70 گزارش کرده اند .

با روش باز آزمایی ضریب پایایی این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 0/77 و 0/80 گزارش شده است . ضریب همسانی درونی گزارش شده بین 89/ . تا 83/ . در مطا لعات مختلف متغیر بوده است . پور شافعی (1370) با روش دو نیمه کردن ضریب 0/87 را گزارش کرده است . در بررسی روایی آزمون کوپر اسمیت، ثابت (1375) و نایبی فرد(1382) روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس آیسنک به دست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت 0/80 و در پژوهش نایبی فرد 0/78 بوده است. همچنین  ضرایب اعتبار این آزمون با روش باز آزمایی برای دختران و پسران به ترتیب 0/90 و 0/92 گزارش شده است.

 

 

 

ردیف

جملات

بله

(به من شبیه است)

خیر

(به من شبیه نیست)

1 معمولاً تشویش دارم.    
2 برایم بسیار مشکل است در کلاس حرف بزنم.    
3 اگر میتوانستم خیلی چیزها را در خودم تغییر میدادم.    
4 میتوانم بدون مشکل زیاد تصمیم بگیرم.    
5 دیگران از مصاحبت با من بسیار لذت میبرند    
6 در منزل به آسانی رنجیده خاطر میشوم.    
7 مدتها طول میکشد تا به چیزی تازه عادت کنم.    
8 افراد همسن من، برایم ارزش زیادی قایلند.    
9 معمولاٌ پدرومادرم به احساساتم توجه میکنم.    
10 به آسانی تسلیم دیگران میشوم.    
11 پدرومادرم بیش از حد از من انتظار دارند.    
12 برایم خیلی مشکل است خودم را آنطور که هستم نشان دهم.    
13 در زندگیم همهچیز درهم و شلوغ است.    
14 معمولاً دیگران را تحتتاثیر قرار میدهم.    
15 درباره ی خودم نظر بدی دارم.    
16 غالباً دلم میخواهد خانه را ترک کنم.    
17 غالباً در کلاس احساس ناراحتی میکنم.    
18 فکر میکنم از لحاظ جسمانی ناخوشایندتراز اغلب افراد هستم.    
19 وقتی چیزی برای گفتن دارم آن را میگویم.    
20 پدر و مادرم مرا درک می کنند.    
21 دیگران اکثراً بیشتر از من مورد علاقه هستند.    
22 غالباً احساس میکنم که پدرومادرم مرا به ستوه میآورند.    
23 در کلاس غالباً مایوس میشوم.    
24 غالباً فکر میکنم که دلم میخواهد فرد دیگری باشم.    
25 دیگران غالباً به من اعتماد نمیکنند.    
26 هرگز مضطرب نیستم.    
27 به اندازه ی کافی به خودم اطمینان دارم.    
28 دیگران به آسانی از من خوششان میآید.    
29 من و والدینم اوقات خوبی را با هم میگذرانیم.    
30 وقت زیادی را به خیالبافی میگذرانم    
31 دلم میخواست کم سن تر بودم    
32 همیشه آنچه را باید انجام دادانجام میدهم    
33 از نتایج تحصیلی ام احساس غرور میکنم    
34 همیشه منتظر میشوم تا کسی به من بگوید که چه کار باید بکنم    
35 اغلب از آنچه میکنم متاسف میشوم    
36 هرگز احساس خوشبختی نکرده ام    
37 همیشه کارم را به بهترین وجهی که میتوانم انجام میدهم    
38 معمولا میتوانم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم    
39 از زندگیم تقریبا راضی هستم    
40 ترجیح میدهم دوستانی کم سن تر از خودم داشته باشم    
41 به همه ی کسانی که میشناسم علاقمند هستم    
42 دوست دارم در کلاس از من بپرسند    
43 خودم را خوب درک میکنم    
44 در مکنزل هیچکس به من توجه زیادی نشان نمیدهد    
45 هرگز در مورد سرزنش واقع نمیشوم    
46 در کلاس آنطور که دلم میخواهدموفق نمیشوم    
47 میتوانم یک تصمیم بگیرم و در آن پابرجا بمانم    
48 واقعا دلم نمیخواهد یک پسر/دختر باشم    
49 درروابط با دیگران راحت نیستم    
50 هرگز مرعوب نمیشوم    
51 غالباً از خودم شرم دارم    
52 دیگران غالباًبرایم دردسر درست میکنند    
53 همیشه حقیقت را میگویم    
54 معلمانم به من میفهمانند که نتایجم رضایت بخش نیست    
55 به آنچه میتواند برایم اتفاق بیفتد اصلا اهمیت نمیدهم    
56 در آنچه که به عهده میگیرم به ندرت موفق میشوم    
57 هنگامی که مورد سرزنش قرار میگیرم دست و پایم را گم میکنم    
58 همیشه میدانم که به دیگران چه بگویم

 

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.