فروشگاه محصولات روانشناسی و شخصیت شناسی

ذهن آگاهی کنتاکی

1

رایگان

ذهن آگاهی کنتاکی
توضیحات
نظرات کاربران
سیاهه ی مهارت ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) ابزاری 39 سوالی است که به وسیله ی بایر و همکاران (2004 ) ساخته شده و دارای 4 عامل می باشد

سیاهه ی مهارت ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) ابزاری 39 سوالی است که به وسیله ی بایر و همکاران (2004 ) ساخته شده و برای سنجش مهارت های ذهن آگاهی به کار می رود و بخش مهمی از روش های تنظیم هیجانی را نیز شامل می شود. این مقیاس چهار عامل مشاهده گری (12گویه)، توصیف گری (9گویه)، تمرکزگری (10گویه) و پذیرش گری (9گویه) را می سنجد. از این سیاهه در درمان و اندازه گیری های مختلف برای سنجش میزان مهارت های ذهن آگاهی افراد استفاده می شود.