فروشگاه محصولات روانشناسی و شخصیت شناسی

روانکاوی پویشی ISTDP

1

فرمت محصول: دانلود
نوع اموزش: تصویری
محتویات محصول: شامل 1محصول اموزشی
زبان اموزش: انگلیسی (به همراه ترجمه فارسی)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

روانکاوی پویشی ISTDP
ISTPD9
ISTPD8
ISTPD7
ISTPD6
ISTPD5
ISTPD4
ISTPD3
ISTPD2
ISTPD1
روانکاوی پویشی ISTDP – جان فردریـکسون
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
برای اولین بار در تاریخ روانشناسی کشور شاهد خصوصی ترین جلسات درمان سرشناس ترین؛ روانکاو پویشی حال حاضر جهان خواهید بود.

این مجموعه شامل 1محصول(بصورت DVD)
این مجموعه توسط جان فردریکسون از برجسته روانکاوان حال حاضر جهان تدریس میشود و شامل جلسات درمان واقعی با بیماران مختلف است.
جلسات اموزش و تفسیر تکنیک های درمان از جان فردریکسون را در محصول آموزش روانکاوی(از درمانگران برتر) مشاهده خواهید کرد
به جرات در مبحثی چنین جدید و درحال پیشرفت و بکر که ماحصل تلاش نابغه ایرانی و جهانی است ( پرفسور حبیب دوانلو ) لازم بود از بزرگان آموزش سیستم رواندرمانی پویشی کوتاه مدت بهره گرفته شود تا مجموعه ای قدرتمند از مدرسین جهانی به زبان پارسی و با دوبله ای سلیس و علمی گردهم اید تا بتوانیم در قالب تصویر و صوت از بهترین های تدریس ISTDP جهان برای درمانگران شایسته ایرانی توشه ای از تخصص را پیشکش کنیم.
مداخلات روان شناختی به صورت نظامدار و حرفه ای با تولد تحلیـل روانـی آغـاز شـد. بروئـر و فروید نشان دادند تجربه اضطراب شدید در یک موقعیت آسیب زا و عـدم امکـان ابـراز و لمـس هیجان همخوان با اضطراب، زمینه ساز نوروزهاست. از ایـن رو اسـاس روش درمـانی نیـز افـشا و هشیاری نسبت به خاطرات و عواطف دردناک همخوان با آن ها از طریق بیان گفتاری تجارب یاد شده است.فروید از آغاز تولد تحلیل روانی نیرویی را شناسایی کرد که در جهت توقف یا سطحی سازی فرایند افشا فعال می شود و آن مقاومت است.هنگامی که فروید با پدیده مقاومت رو به رو شد، موضعی چالش برانگیز و فعال در برابر آن اتخاذ نکرد . در نوآوری هایی که پـس از فرویـد در روان درمانی صورت گرفت اغلب سعی کردند همچنان به صورتی آرام و غیر مستقیم بـا مقاومـت رو به رو شوند. چنین راهبردی در خصوص مقاومت یکی از عوامل عمده ای است که فرایند افـشا را سطحی و کند می سازد و درمانگری را به فرایندی بلند مدت، سـازمان نایافتـه، مـبهم، و غیـرمستقیم تبدیل می کند فنون رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت پایانی بر چنین تصویری از رواندرمانی است که در آن روش بلند مدت، کم اثر، سازمان نایافته،و نامشخص تحلیـل روانـی بـه یـک روش کوتـاه مدت،اثربخش، سازمان یافته، و روشن تبدیل شده است.محورهـای ایـن روش درمـانی بـر نـوع رابطه درمانی و ماهیت افشا استوار است. موضع فعال درمانگر و به کارگیری صحیح فنـون سـبب می شود تا مراجع در کوتاه ترین زمان عمق احساسات و افکار خـود را شناسـایی و لمـس نمایـد رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت توسـط دوانلـو (1980 ،1990، 1995)طـی چهـل سال گذشته تدوین شده و معطوف به رهایی کامل بیمار از اخـتلال هـای نـشانه ای و همچنـین تغییرات چند بعدی ساختاری منش است.این درمان بر پایه تکنیک بازگشایی ناهـشیار یک جلسه مصاحبه منفرد قرار دارد و نشان داده شده بر طیف وسیعی از بیماران که از گستره ای از اختلال های نشانه ای، اختلال هـای مـنش و سـاختار مـنش شـکننده بیمـاران مـوثر اسـت.
شامل:
تدریس فنون ظریف روانکاویISTDP
بیش از 10ساعت رل تچینگ با بیماران واقعی بصورت زبان اصلی همراه با زیرنویس فارسی
اموزش گام به گام اجرای تکنیک های درمان
از طریق جلسات درمان واقعی
کار بر روی سنگین ترین اختلالات بیماران
اختلال شخصیت مرزی
بیمار بسیار مقاوم
بیمار شکننده
این مجموعه قدرتمند و تخصصی شما رو از شرکت در هرگونه سیمینار آموزشی بی نیاز خواهد کرد.
این بار آموزش های برترین روانکاوان در کلاس جهانی در اختیار شماست(به منبع وصل شوید)
جلسات اموزشی تفسیر تکنیک های را در محصول آموزش روانکاوی از 10درمانگر برتر مشاهده کنید

نوع محصول:تصویری(زیرنویس تخصصی پارسی)
مدت زمان: 10+ساعت

 • فرمت محصول
  دانلود
 • نوع اموزش
  تصویری
 • محتویات محصول
  شامل 1محصول اموزشی
 • زبان اموزش
  انگلیسی (به همراه ترجمه فارسی)
 • مدت زمان اموزش
  10+ ساعت