فروشگاه محصولات روانشناسی و شخصیت شناسی

راهبردهای مقابله کودکان

1

نوع محصول: دانلودی
تعداد گویه: 54
گروه سنی: 8-14 سال
رایگان

راهبردهای مقابله کودکان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
این پرسشنامه توسط آیرز و سندلر در سال 1999 بر روی کودکان آمریکایی ساخته شد که شامل 54 گویه و 13 خرده مقیاس و 4 عامل می باشد و برای کودکان گروه سنی 8-14 سال قابل استفاده است.

این پرسشنامه توسط آیرز و سندلر در سال 1999 بر روی کودکان آمریکایی ساخته شد که شامل 54 گویه و 13 خرده مقیاس و 4 عامل می­باشد. این پرسشنامه یکی از پرکاربردترین پرسشنامه سنجش راهبردهای مقابله در بین کودکان گروه سنی 8-14 سال است. از کودکان خواسته می­شود تا سوالات را در یک لیکرت 4 امتیازی (هرگز (1)، گاهی اوقات(2)، اغلب اوقات (3) و همیشه(4) پاسخ دهند.

خرده مقیاس های آن عبارتند از: 1) راهبرد مقابله فعال (تصمیم‌گیری شناختی (CDM)، حل مسئله مستقیم (DPS)، جستجوی فهمیدن (SU)، تفکر مثبت (POS )، خوشبینی (OPT) و کنترل(CON)، 2) راهبردهای توجه برگردانی (آزادسازی هیجانات به­صورت فیزیکی (PRE) و فعالیت‌های توجه برگردانی(DA)، 3) راهبردهای اجتنابی (فعالیت‌های اجتناب (AVA)، سرکوب (REP) و تفکر پوچ­گرایانه(WISH)، 4)راهبردهای مقابله­ای جستجوی حمایت اجتماعی (حمایت برای فعالیت (SUPA) و حمایت برای احساسات(SUPF).

میزان آلفای کرونباخ بر روی 247 کودک برای راهبردهای مقابله، راهبردهای توجه برگردانی، راهبردهای اجتنابی، راهبردهای مقابله­ای جستجوی حمایت به ترتیب 89/0، 73/0، 80/0 و 78/0 به دست آمد (آیرز، سندلر، وست و روسا[1]، 1996).

ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی این پرسشنامه در پژوهش زبیده دهقان منشادی و همکاران (2020) محاسبه شد. میزان آلفای کرونباخ برای راهبردهای مقابله فعال، حواس‌پرتی، اجتناب و جستجوی حمایت اجتماعی به ترتیب 91/0، 76/0، 78/0 و 79/0 به­دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها نشان داد که اندازه نمونه کافی و داده‌‌ها برای تجزیه‌وتحلیل عامل مناسب هستند (1431=df، 72/7= x2، 87/0=KMO). برای تایید تعداد عوامل موجود در پرسشنامه از آزمون اسکری استفاده شد. با توجه به مقادیر ویژه بالاتر از 1 در آزمون اسکری، تعداد 13 عامل قابل‌استخراج است. واریانس کل داده‌‌ها 78/58 درصد و برای هر 13 عامل بین 46/0 تا 74/0 به دست آمد. همچنین، تحلیل عامل تاییدی وجود 4 عامل در چک‌لیست راهبردهای مقابله‌ای کودکان را تایید کرد

 

  • نوع محصول
    دانلودی
  • تعداد گویه
    54
  • گروه سنی
    8-14 سال