پلن تست روانشناسی، تفسیر و رسم نمودار

پلن ها

پلن اعتباری نامحدود

۴۹۹,۰۰۰تومان

 • تخفیف 20 درصدی
 • امکان شرکت در کلیه آزمون ها
 • تفسیر آزمون و رسم نمودار دارد
 • امکان استفاده از وب سرویس RESTful
سفارش

پلن اعتباری نامحدود

۷۹۹,۰۰۰تومان

 • تخفیف 30 درصدی
 • امکان شرکت در همه آزمون ها
 • تفسیر آزمون و رسم نمودار دارد
 • امکان استفاده از وب سرویس RESTful
سفارش

پلن اعتباری نامحدود

۹۹۹,۰۰۰تومان

 • تخفیف 40 درصدی
 • امکان شرکت در همه آزمون ها
 • تفسیر آزمون و رسم نمودار دارد
 • امکان استفاده از وب سرویس RESTful
سفارش