تست نئو (NEO)

تست نئو (NEO)

تست نئو (NEO PI-R)
تست شخصیت نئو (تست NEO) ، پنج عامل اصلی شخصیت ( روان رنجوری، برون گرایی،...
تست نئو فرم کوتاه (NEO FFI)
تست NEO از جدیدترین تست های روانشناسی مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر...

تست شخصیت نئو، یکی از مشهورترین تستهای روانشناسی است که اطلاعات بسیاری از شخصیت شما در اختیارتان قرار می دهد. این تست که با نام تست شخصیت  Big Five  یا تست 5 بزرگ نیز شناخته می شود، موارد مختلفی مانند افسردگی، شایستگی، نظم و ترتیب را در شما بررسی می کند. آزمون نئو یا پنج عامل بزرگ شخصیت می تواند 5 فاکتور اصلی شخصیت انسان که شامل برون گرایی، روان رنجوری یا عصبانیت، با وجدان بودن، گشودگی به تجربه و توافق پذیری (دلپذیر بودن) می شود را در شما بررسی کند.