مقالات روانشناسی

تفاوت تیپ شخصیتی حسی با شهودی

1

تفاوت تیپ شخصیتی حسی با شهودی

تعریف افراد شهودی و حسی در تست MBTI

MBTI بر اساس 4 بُعد اصلی، 16 تیپ شخصیتی را تعریف می‌کند که دومین بُعد تشکیل دهنده این آزمون، حسی و شهودی بودن افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد.

  • برای افراد حسی از حرف S، اولین حرف واژه انگلیسی Sensational یا Sensing به معنای حسی استفاده می‌شود.
  • حرف N نیز برای افراد شمی (شهودی) استفاده می‌شود. N دومین حرف از واژه Intuition به معنای شهودی می‌باشد.

همه افراد دارای هر دو مقیاس حسی و شمی هستند، و ممکن است لحظه‌ای حسی باشند و در لحظه‌ای دیگر شهودی، اما اینکه در یک فرد کدام مقیاس بر دیگری غلبه دارد، باعث تفاوت افراد با یکدیگر می‌شود و شخصیت حسی و شمی افراد را شکل می‌دهد.

متخصصان زیادی معتقدند که تفاوت در دومین بُعد تست MBTI، یعنی معیار حسی و شهودی (شمی) بودن، نسبت به 3 بُعد دیگر، بیشترین تفاوت شخصیتی را در افراد ایجاد می‌کند. تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده که نشان می‌دهند فراوانی افراد حسی بیشتر از شهودی‌ها است و این افراد بخش بیشتری از جامعه را تشکیل می‌دهند.

تفاوت افراد شهودی و حسی در نحوه دریافت اطلاعات و تفسیر آنهاست. اینکه افراد چگونه و با چه روش‌هایی اطلاعات را دریافت و تفسیر می‌کنند باعث ایجاد تفاوت در دومین بُعد MBTI می‌شود.

شما اطلاعات موردنیاز خود را از طریق حواس پنجگانه جمع‌آوری می‌کنید (حسی‌ها) یا از طریق شم و شهود خود و الهامات درونی‌تان (شهودی‌ها)؟

از نظر مایرز-بریگز حسی و شمی بودن بر نحوه دریافت و تفسیر اطلاعات و همچنین نحوه مواجهه افراد با اطلاعات متمرکز است؛ یعنی تمرکز بر چگونگی دستیابی به اطلاعات. عمده تفاوت حسی‌ها و شهودی‌ها در هشت مورد است که در ادامه به تشریح این موارد می‌پردازیم:

مهم‌ترین تفاوت افراد شهودی و حسی در نحوه جمع‌آوری اطلاعات است

تیپ شخصیتی حسی به افرادی اشاره دارد که از طریق حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و لامسه) اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند. اما تیپ شخصیتی شهودی (شمی) به افرادی اشاره دارد که اطلاعات خود را بر اساس شم و شهود خود جمع‌آوری می‌کنند و به الهامات درونیشان اهمیت ویژه‌ای می‌دهند؛ این افراد بر حس ششم خود تکیه می‌کنند.

استفاده شمی‌ها از حس ششم به معنای عدم استفاده آنها از حواس پنجگانه نیست؛ همان‌طور که می‌دانیم تمام افراد از حواس پنجگانه خود برای دریافت اطلاعات استفاده می‌کنند اما شمی‌ها بیش از دیگران از حس ششم خود استفاده می‌کنند و این حس برای آنها اهمیت بیشتری نسبت به حواس پنجگانه دارد. همچنین تفاوت افراد شهودی و حسی در استفاده از حس ششم به معنای این نیست که شهودی‌ها حس ششم قوی‌تری دارند، بلکه به این معناست که این افراد نسبت به حسی‌ها کمتر به حواس پنجگانه خود تکیه می‌کنند.

طیفی را در نظر بگیرید که یک طرف آن معیار حسی است و طرف دیگر آن، معیار شهودی قرار دارد. هیچ فردی پیدا نمی‌شود که کاملا حسی یا کاملا شهودی باشد، بلکه با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اینکه در یک فرد کدام مقیاس غالب است، افراد روی این طیف قرار می‌گیرند.

تفاوت افراد شهودی و حسی در توجه به حقایق

توجه افراد حسی به واقعیت‌های فیزیکی دنیای اطرافشان است؛ همچون چیزهایی که می‌بینند، می‌شنوند، مزه می‌کنند، لمس می‌کنند و می‌بویند. درحالی‌که توجه افراد شهودی به الگوها، تحلیل‌ها و تصویرهایی است که در ذهنشان شکل می‌گیرد. شهودی‌ها به معانی، روابط و احتمالات مبتنی بر حقایق بیش از خود حقایق اهمیت می‌دهند.

تفاوت حسی‌ها و شمی‌ها در توجه به جزئیات

حسی‌ها آنچه را که قابل اندازه‌گیری باشد را مهم در نظر می‌گیرند و بر خلاف شهودی‌ها، به اعداد، ارقام و جزئیات نسبت به تصویرها و روایات اهمیت بیشتری می‌دهند. شهودی‌ها به کلیات توجه می‌کنند و ترجیح می‌دهند که بر اساس تصویرها و روایات تحلیل و تصمیم‌گیری کنند.

حسی‌ها به حال توجه می‌کنند، شهودی‌ها به آینده

افراد حسی در لحظه حال زندگی می‌کنند و به موقعیت و شرایط نگاه می‌کنند و در اغلب موارد به آنچه که هست رضایت می‌دهند. این افراد به تجربیات شخصی خودشان اعتماد دارند. در مقابل، شهودی‌ها به آینده توجه می‌کنند و علاقه‌مندند که حوادث آینده را پیش‌بینی کنند. این افراد راغب‌اند که شرایط را تغییر دهند و همیشه آمادگی تغییر کردن را دارند.

استفاده شمی‌ها از حس ششم به معنای عدم استفاده آنها از حواس پنجگانه نیست؛ همان‌طور که می‌دانیم تمام افراد از حواس پنجگانه خود برای دریافت اطلاعات استفاده می‌کنند اما شمی‌ها بیش از دیگران از حس ششم خود استفاده می‌کنند و این حس برای آنها اهمیت بیشتری نسبت به حواس پنجگانه دارد. همچنین تفاوت افراد شهودی و حسی در استفاده از حس ششم به معنای این نیست که شهودی‌ها حس ششم قوی‌تری دارند، بلکه به این معناست که این افراد نسبت به حسی‌ها کمتر به حواس پنجگانه خود تکیه می‌کنند.

طیفی را در نظر بگیرید که یک طرف آن معیار حسی است و طرف دیگر آن، معیار شهودی قرار دارد. هیچ فردی پیدا نمی‌شود که کاملا حسی یا کاملا شهودی باشد، بلکه با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اینکه در یک فرد کدام مقیاس غالب است، افراد روی این طیف قرار می‌گیرند.

تفاوت افراد شهودی و حسی در توجه به حقایق

توجه افراد حسی به واقعیت‌های فیزیکی دنیای اطرافشان است؛ همچون چیزهایی که می‌بینند، می‌شنوند، مزه می‌کنند، لمس می‌کنند و می‌بویند. درحالی‌که توجه افراد شهودی به الگوها، تحلیل‌ها و تصویرهایی است که در ذهنشان شکل می‌گیرد. شهودی‌ها به معانی، روابط و احتمالات مبتنی بر حقایق بیش از خود حقایق اهمیت می‌دهند.

تفاوت حسی‌ها و شمی‌ها در توجه به جزئیات

حسی‌ها آنچه را که قابل اندازه‌گیری باشد را مهم در نظر می‌گیرند و بر خلاف شهودی‌ها، به اعداد، ارقام و جزئیات نسبت به تصویرها و روایات اهمیت بیشتری می‌دهند. شهودی‌ها به کلیات توجه می‌کنند و ترجیح می‌دهند که بر اساس تصویرها و روایات تحلیل و تصمیم‌گیری کنند.

حسی‌ها به حال توجه می‌کنند، شهودی‌ها به آینده

افراد حسی در لحظه حال زندگی می‌کنند و به موقعیت و شرایط نگاه می‌کنند و در اغلب موارد به آنچه که هست رضایت می‌دهند. این افراد به تجربیات شخصی خودشان اعتماد دارند. در مقابل، شهودی‌ها به آینده توجه می‌کنند و علاقه‌مندند که حوادث آینده را پیش‌بینی کنند. این افراد راغب‌اند که شرایط را تغییر دهند و همیشه آمادگی تغییر کردن را دارند.

شخصیت شهودی و حسی در تست MBTI چیست؟

از نظر مایرز-بریگز شخصیت شهودی و حسی بر نحوه دریافت و تفسیر اطلاعات، و همچنین نحوه مواجهه افراد با اطلاعات اشاره دارند. تیپ شخصیتی شهودی (شمی) خلاق است و چیزهایی را می‌بیند که همیشه مرئی و قابل لمس نیستند. تیپ شخصیتی حسی چیزها را آنگونه که هستند، می‌بیند.

شخصیت حسی در آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) چیست؟

تیپ شخصیتی حسی به افرادی اشاره دارد که از طریق حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و لامسه) اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند. تیپ شخصیت حسی روی زمان حال تمرکز می‌کند و اصطلاحا مردم اینجا و اکنون هستند. و مسائل را آنگونه که هستند، می‌بینند.

شخصیت شهودی در آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) چیست؟

تیپ شخصیتی شهودی (شمی) به افرادی اشاره دارد که اطلاعات خود را بر اساس شم و شهود خود جمع‌آوری می‌کنند و به الهامات درونیشان اهمیت ویژه‌ای می‌دهند؛ این افراد بر حس ششم خود تکیه می‌کنند.

برای شرکت در آزمون MBTI روی لینک زیر کلیک کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران