نتایج جستجو برای عبارت MCMI

نتایج جستجو برای عبارت "MCMI"

  • تست میلون

    (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ های گوناگون در زمینه ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روانشناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است.

  • بررسی حاضر به منظور بررسی ویژه گی های روان سنجی پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون صورت گرفته و هدف آن دستیابی به اطلاعات غنی در رابطه با اعتیار ، روایی، کاربرد وتاریخچه ی شکل گیری پرسشنامه، همین طور شناخت دلایل سازندگان آن برای بازبینی و تجدید نظر در مقیاس ها و مواد پرسشنامه و همچنین آشنایی با سیر تحولی ، ترجمه، هنجاریابی، اعتبار سنجی و تحقیق در رابطه با بکارگیری پرسشنامه در ایران می باشد.

  • در این مقاله به تعریف مقیاس های اصلاح در تست MCMI-III می پردازیم که در ادامه مقالات پیشین مقیاس های بالینی شخصیت و ایجاد نمره BR تست میلون و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 است.