نتایج جستجو برای عبارت تست روانشناسی میلون

نتایج جستجو برای عبارت "تست روانشناسی میلون"

  • تست میلون

    (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ های گوناگون در زمینه ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روانشناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است.

  • با توجه به توضیحات ارائه شده در مقاله قبلی با عنوان پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3 (MCMI-III) به ادامه توضیحات در این مقاله می پردازیم. نمره ی BR در واقع بیانگر این است که آیا نمره های بدست آمده و ویژه گی های پیش بینی شده به وسیله ی مقیاس های پرسشنامه چقدر با درجه بندی متخصصان بالینی همخوانی دارد.

  • در این مقاله به تعریف خلاصه ای از مقیاس های بالینی شخصیت در تست MCMI-III می پردازیم که در ادامه مقالات پیشین نمره BR تست میلون و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 است.