0.00 out of 5
دانلود

آزمون روانشناسی مفهوم خویشتن بکتوضیحات

مشخصات محصول

نظرات کاربران

Beck Self - Concept Test (BSCT)

لطفا در هر یک ازصفات وخصوصیاتی که در زیر ارائه شده است ، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در مورد شما درست ترین است ، تیک بزنید.

1- قیافه ام . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بد تر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

2- معلوماتم . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

3- حرص و طمع من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است

4- شوخ طبعی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است

5- هوش من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

6- محبوبیت من . . .
الف) کمتر از همه کسانی است که می شناسم .
ب) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم .

7- مرتب بودن و پاکیزگی من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

8- موفقیتم . . .
الف) کمتر از همه کسانی است که می شناسم .
ب) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم .

9- حافظه من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) بهتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

10- جذابیت من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

11- مهربانیم . . .
الف) تقریبا از همه کسانی است که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم .

12- شخصیت . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی که می شناسم ، شخصیت دارم .
ب) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم ، شخصیت دارم .
ج) شخصیت من مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر شخصیت دارم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر شخصیت دارم .

13- تنبلیم . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

14- از نظر ورزشکاری . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهترم .
ب) از بیشتر کسانی است که می شناسم ، بهترم .
ج) مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدترم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدترم .

15- خودخواهی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

16- توانایی خواندن و بیان من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

17- وضع ظاهر من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

18- خلق و خوی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بد تر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

19- استقلال من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا بیش از همه کسانی که می شناسم .

20- در به اتمام رساندن کارها . . .
الف) از همه کسانی که می شناسم ، بهترم .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهترم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدترم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدترم .

21- کمرویی من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

22- در یادگیری چیزی . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهترم .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهترم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدترم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدترم .

23- حسادتم . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

24- تلاش و سخت کوشی من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

25- بیرحمی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

26- توانایی خواندن و بیان من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

    مشخصات | آزمون روانشناسی مفهوم خویشتن بک

نظرات کاربران | آزمون روانشناسی مفهوم خویشتن بک

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
این صفحه را به اشتراک بگذارید.